Преференциална оферта

Kaпадокия - земя от приказни сънища

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ:

1. ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

Записване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офисите на ТО. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване / резервационна бланка/ и внасяне на депозит.

2. ВИЗИ

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани,ТО ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети, застраховка/. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТО. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл. 80 от ЗТ.

2.3. Посочените в настоящия договор изисквания са валидни за граждани на Р. България, туристи – граждани на други държави са длъжни сами да проверяват и изпълняват изискванията за паспортен и визов режим на страната, в която ще се осъществи пътуването. При неспазване на тези изисквания, ТО не носи отговорност.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметка на Туроператора.

3.2. Депозит. Размерът на депозита е от 30% до 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменатo друго в Договора за организирано пътуване на ТО. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор,ако не е упоменат друг срок. Окончателно плащане: 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора.

3.3. Промяна на цената е възможна, но не по-късно от 20 дни преди денят на пътуването при: покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото, изменение на размера на таксите, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването, възникнали след подписването на договора. Увеличението на цената съответства на изменените разходи и начинът на изчисляване е пропорционално на увеличената стойност на посочените разходи.

3.4. ТО се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор. Потребителят има право: - да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума; - да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

3.5. Всички мероприятия срещу допълнително заплащане извън основния пакет към оферта се извършват от места агенция/фирма, която ги предоставя, като водача/екскурзовода на групата може само да съдейства за това, с цел по-добра организация и по–лесна комуникация. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТО и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите (със съдействието на екскрузовода) следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила.

За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператор не носи отговорност.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор тур. услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. Медицинската застраховка „ Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ ТО извършва по стандартните условия на застрахователните дружества: УНИКА, ЛЕВ ИНС,АРМЕЕЦ, БУЛСТРАД, ВИКТОРИЯ И ДР. По искане на Потребителя при възможност да го застрахова (с/у допълнително заплащане по официални тарифи на съответното застрахователнo дружествo) от др. рискове по време на пътуването, както и да предостави възможност за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и допълнителен застраховатен договор за покриване на разходи за съдействие, включително при репатриране, както и за случайте на злополука, болест или смърт, според условията и тарифите на Застрахователната компания.

4. 2. ТО има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща.

4.3. Потребителят се задължава:

4.3.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България. 4.3.2. Потребителя дава съгласието си личните му данни да бъдат обработвани и използвани от ТО във връзка с изпълнението на сключения договор за организирано пътуване съгласно разпоредбите по чл. 4 ал.2 т. 2,3 и 4 от Закона за защита на личните данни.

4.3.3. Ако Потребителят е лице,който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

4.3.4. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на тур. услуги.

4.3.5. Да спазва: Митническите разпоредби за износ и внос на предмети.

4.3.6. Да спазва: реда в автобуса /превозното средство/ и хотелите. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

4.3.7. Да спазва: установения час за срещи на групата. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това.

4.3.8. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.4. Потребителят има право: в срок до 15 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТО за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случайте, когато поради изисквания на превозвачите е

невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

5. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТО на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди, като горната граница на отговорността на ТО за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора не може да надхвърля повече от 3 % от цената на основния пакет на пътуването.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на ТО за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТО е в рамките на тези ограничения.

5.3.ТО може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТО не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. ТО не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТО а именно:

  • забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания);
  • анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
  • загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
  • отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя ;
  • недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;
  • при форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

5.5. ТО не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

  • Потребителя и неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и ТО не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител. При загубени лични документи от страна на Потребителя, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и други, са за сметка на Потребителят;
  • Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
  • Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТО и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании,техническа повреда на транспортните средства, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Т0 си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това; случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като ТО не може да избегне този ден от седмицата;
  • Стачки, технически аварии, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, административни актове, издадени след подписване на договора, дефект на превозно средство.

5.6. Ако ТО направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТО, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Т0 за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, ТО му предлага друго пътуване при адекватни условия. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, ТО удържа следните неустойки:

5.7.1. При пътуване/почивка в чужбина:

а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки;

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита;

в) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването;

г) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването;

д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването;

5.7.2. При пътуване/ почивка в страната:

а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки;

б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването;

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването;

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с Потребителят, той губи платените на ТО суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

5.7.3. При закупуване на екскурзии, почивки и програми с намаления, при Ранни записвания, както и при закупуване на ваучери от различни системи (Deals.bg, Grabo.bg, SuperDeal.bg, Dalavera, Sdelkite, VipOfeta и други), не се приемат анулации и не се възстановяват суми. Същото важи и при празнични и специални програми като Великден, Гергьовден,Коледа, Нова година и др. При закупуване на Билети за Формула 1 и билети за концерти, при поръчан и вече закупен билет сумата не се възстановява, а се доставя билета на самия клиент. В тези случаи не важат условията по т. 5.7.

5.8. ТО си запазва правото да откаже да извърши услуги по време на пътуването, включително и анулация на услуги до края на пътуването/програмата, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай или митнически служител служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред другите туристи и клиенти, служители и партньори на агенцията. ТО не дължи обяснения или неустойки за анулацията, в случай, че проявата, причинила анулацията, е документирана с протокол, подписан от присъстващите на място служебни лица или туристи.

5.9. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги. ТО не дължи обезщетение на турист, който се е отказал по собствено желание или по друга независеща от туроператора причина от част от включените в програмата услуги.

5.10. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, ТО има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки. ТО не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора от страна на туриста и/или на потребителя.

5. 11. ТО не носи отговорност ако поради алкохолно или наркотично опиянение или поради хулиганско или друг вид обществено неприемливо поведение на туриста, е отказано изпълнението на част от услугите, включени в програмата или се е наложило туристът да бъде изцяло отстранен от програмата.

5. 12. ТО не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от програмата, поръчани от туриста на място на трети лица. ТО не носи отговорност за консумацията на храни и напитки, които не са включени в пакета, съгласно настоящия договор, независимо дали са заплатени от туриста или от друго лице.

5.13. ТО не носи отговорност пред туриста за съхранение на личния му багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в хотела или в превозното средство. В тези случаи екскурзоводът или друг представител на ТО съдейства на пострадалия, като това съдействие не може да води до нарушаване на тур. програма. Търсене на забравени, загубени вещи се извършва от туриста самостоятелно и е за негова сметка.

5. 14. ТО има право преди началото на пътуването едностранно да прекрати настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че прецени, че съществува сериозен и основателен риск туристът да възприеме по време на пътуването агресивно поведение или по друг начин с поведението си да причини сериозно неудобство на останалите туристи от групата, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна. В този случай на потребителя се дължи връщане на всички платени преди прекратяване на договора суми.

5.15. ТО си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си

5.16. ТО си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителят.

5.17. ТО си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителят в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на др. обективни причини.

6. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно единствено и само в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТО с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТО в писмен вид в срок от 14 дни от завръщането си в офисите на ТО. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на ТО, представител на приемащата тур. фирма, администрацията на обекта, предоставещ тур. услуга и от самият него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към ТО. ТО уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.

6.4. Местата в транспортното средство/ автобус, микробус / се определят по датата на сключване на договора и не се приемат рекламации, свързани с тях.

7. РЕДЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1. Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен настоящият договор. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Забележка:
Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туристическия Оператор.